Witamy serdecznie za pośrednictwem tej strony mogą Państwo ściągnąć formularze wymagane w Krajowym Rejestrze Sądowym, bezpośrednio z serwera Ministerstwa Sprawiedliwości.
Aby wyszukać odpowiedni formularz należy wybrać odpowiednią formę prawną i rodzaj wpisu.
SPÓŁKI
Spółka z o.o.
 • Wpis
 • Zmiana
 • Sprawozdania finansowe
 • Likwidacja
 • Wykreślenie
Spółka jawna, komandytowa, partnerska
 • Wpis
 • Zmiana
 • Sprawozdania finansowe
 • Likwidacja
 • Wykreślenie
Spółka komandytowo-akcyjna
 • Wpis
 • Zmiana
 • Sprawozdania finansowe
 • Likwidacja
 • Wykreślenie
Spółka akcyjna
 • Wpis
 • Zmiana
 • Sprawozdania finansowe
 • Likwidacja
 • Wykreślenie
Spółka europejska
 • Wpis
 • Zmiana
 • Sprawozdania finansowe
 • Likwidacja
 • Wykreślenie
SPÓŁDZIELNIE
 • Wpis
 • Zmiana
 • Sprawozdania finansowe
 • Likwidacja
 • Wykreślenie
STOWARZYSZENIA, FUNDACJE, INNE ORGANIZACJE SPOŁECZNE LUB ZAWODOWE
 • Wpis
 • Zmiana
 • Likwidacja
 • Wykreślenie
 • Sprawozdania finansowe
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
 • Wpis
 • Zmiana
 • Wykreślenie
POZOSTAŁE FORMULARZE

Formularze główne
KRS W6 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa
KRS W7 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS W8 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
KRS W10 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń
KRS W12 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
KRS W22 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego
KRS Z6 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo - rozwojowa
KRS Z7 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o krajowym rejestrze sądowym
KRS Z8 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
KRS Z10 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń
KRS Z12 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
KRS Z22Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego
KRS Z40 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS

KRS Z41 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność
KRS Z42 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana
KRS Z62 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
KRS Z63 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny/zarząd przymusowy/powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym
KRS Z67 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie układowe
KRS Z68 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze
Załączniki do powyższych formularzy
KRS-WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-WH Sposób powstania podmiotu
KRS-WK Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-WL Prokurenci, Pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo-rozwojowej
KRS-WM Przedmiot działalności
KRS-WJ Reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-WU Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców
KRS-WK1 Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZA Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS ZP Wierzyciele - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS–ZR Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
KRS–ZY Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS – ZK Zmiana – organy podmiotu / Wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZL Zmiana – prokurenci lub pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo-rozwojowej
KRS-ZM Zmiana – przedmiot działalności
KRS-ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-ZU Zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZS Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS-ZJZmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZK1 Zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

ODPISY I INFORMACJE Z KRS

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy, na mocy których wszystkie aktualne dane z KRS mają być dostępne w Internecie. Nowe regulacje umożliwiają także pobieranie wydruków informacji z rejestru przedsiębiorców odpowiadających odpisowi aktualnemu.

Na mocy art.4 ust.4a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego została zobowiązana do bezpłatnego udostępniania, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz listy dokumentów zawartych w elektronicznym katalogu dokumentów spółek z o.o., akcyjnych, komandytowo-akcyjnych i europejskich.

W myśl art.4 ust.4aa ustawy o KRS, pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze. Cechy te sprecyzowane zostały w § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. Chodzi tu o:

 • adres strony internetowej, na której zamieszczone są aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego,

 • formę graficzną zgodną z załącznikami nr 12 i 13 do rozporządzenia,

 • identyfikator wydruku.

Wydruk, który ma wszystkie trzy ww. elementy, będzie miał moc zrównaną z mocą dokumentu urzędowego. Oznacza to, że posługiwanie się nim wystarczy, aby np. spółka wylegitymowała się przed kontrahentem, czy w postępowaniu administracyjnym, sądowym.

Poniżej zamieszczamy link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości poprzez która można wyszukać i pobrać informację zgodną z odpisem aktualnym z KRS.

WYSZUKIWARKA PODMIOTÓW W KRS

pod tym ten link: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Uwaga:

Z powyższej strony nie można wydrukować informacji zgodnej z odpisem pełnym.

Centralne Informacje KRS nadal wydają odpisy i zaświadczenia z KRS.

WYDZIAŁY KRS W POLSCE

Poniżej znajdą Państwo adresy oraz dane tele adresowe Wydziałów Gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego w Polsce.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy Białystok
XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
tel. (85) 665 65 10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy Bielsko-Biała
VIII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Bogusławskiego 24
43-300 Bielsko – Biała
tel.: (33) 499-79-12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy Bydgoszcz    
XIII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Toruńska 64 a
85-023 Bydgoszcz
tel. sekretariat: (52) 326-27-39

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy Częstochowa
XVII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Rejtana 6
42-200 Częstochowa
tel. (0 34) 377-99-30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Piekarnicza 10
Gdańsk 48 skr. poczt. Nr 9
tel.: (58) 321-37-85, 321-37-89, 321-37-90

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Piekarnicza 10
Gdańsk 48 skr. poczt. Nr 9
tel. (58) 321-38-35, 321-38-45, 321-38-46

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy Gliwice
X Wydział Gospodarczy KRS
ul. Powstańców Warszawy 23
44-101 Gliwice
Biuro Podawcze (32) 33 87 700

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód
VIII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Lompy 14
40-040 Katowice
tel.: ( 32) 604-74-56, (32) 604-74-60, (32) 604-74-69

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy Kielce
X Wydział Gospodarczy KRS
ul. Warszawska 44
25-312 Kielce
tel. (41) 349-57-94

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy Koszalin
IX Wydział Gospodarczy KRS
ul. Gen. Wł. Andersa 34
75-626 Koszalin
tel. sekretariat: (94) 342-82-60
fax (94) 343-67-73

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
tel.: (0 12) 619-51-72

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
tel. sekretariat: (0 12) 619-51-78, (0 12) 619-51-66

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z/s w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy KRS
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18
21-040 Świdnik
tel. (81) 464 87 15, (81) 464 87 70

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy KRS
ul. Pomorska 37
90-928 Łódź
tel.: centrala (42) 66 46 200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy Olsztyn
VIII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Partyzantów 70
10-523 Olsztyn
tel. (89) 521-17-54, (89) 521-17-59

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy Opole
VIII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Ozimska 19
45-057 Opole
tel.: (0 77) 441-26-84, 441-26-87, 441-26-88, 441-26-89

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Grochowe Łąki 6
61-752 Poznań
tel. (61) 64 73 740

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy KRS
ul. Grochowe Łąki 6
61-752 Poznań
tel. (61) 64 73 747

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy Rzeszów
XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Kustronia 4
35-324 Rzeszów
Centralna Informacja: (17) 715 22 00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy Szczecin
XVII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Królowej Korony Polskiej 31
70-485 Szczecin
tel. (0 91) 422-49-99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy Toruń
VII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Młodzieżowa 31
87-100 Toruń
tel. sekretariat: (0 56) 6105862, 6105863, 6105864, 6105865

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
tel.: (0 22) 44 00 570

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
tel.: (0 22) 44 00 563

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
tel.: (0 22) 44 00 560

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS
ul. Poznańska 16-20
53-630 Wrocław
tel.: ( 0 71) 334-82-10, 334-82-42
tel/fax. (0 71)334-82-18

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS
ul. Poznańska 16-20
53-630 Wrocław
tel.: ( 0 71) 334-82-20, 334-82-43
tel/fax. (0 71) 334-82-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy Zielona Góra
VIII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Kożuchowska 8
65-364 Zielona Góra
tel. sekretariat: (0 68) 322-02-63

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------